Vidste du...


At som medlem af DDSK optjener point til at være med i f.eks. Årets Hund, Årets Opdrætter, Årets Barn, Hund/Junior og Hund osv.

Love og Vedtægter

 

DEN DANSKE SKØDEHUNDE KLUB.. (DDSK)

Har hjemsted på formandens adresse.

Foreningens formål.

DDSK har til formål at fremme interessen for skøde hunden

under 45 cm, samt at fremavle sunde og racetypiske hunde.

at afholde skuer, træf for medlemmer og fremtidige medlemmer.

Dette kan også ske i samarbejde med andre specialklubber under DDH.

§1. Medlemskab i DDSK.

En hver person der har interesse for stambogs førte hunde kan søge om medlemskab.

For at være valgbar til tillidsposter, skal man være myndig, have betalt kontingent, og være

medlem i mindst 1 år. Samt være menig medlem i DDH

Manglende kontingentfornyelse per d. 31/12 hvert år betragtes som udmeldelse.

Bestyrelsen kan nægte at optage et medlem hvis.

stk. 1 Der er oplysninger om vedvarende overtrædelse af dyreværnsloven.

stk. 2 Der ligger beviser for samarbejde med hundehandler eller opkøber hunde med videresalg for øje.

stk. 3 Personer der sælger eller giver dyr væk til forsøg.

§2. Forenings – år og kontingent.

Stk. 1. Foreningsåret følger kalenderåret fra d. 1. januar til d. 31. december. Kontingentet betales senest d. 31/12

hvert år.

Stk. 2. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen og gælder for 2 personer i

husstanden, som begge har stemmeret.

Stk. 3. Indmeldelse efter den. 15. juli. Betales ½ kontingent frem til 31. December.

§3. Foreningens ledelse

Stk. 1. DDSKs øverste myndighed er generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5 eller 7

personer, dog altid ulige antal, samt 3 suppleanter.

Stk. 2. Alle der ønsker at opstille til bestyrelsen, skal skriftlig meddele det, til den siddende

formand, senest d. 31. december.

Stk. 3. Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år. På valg det ene år er 3 bestyrelsesmedlemmer,

det andet år er 2 eller 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Stk. 4. Der vælges 3 suppleanter der sidder 1 år. Indtræder suppleanter i bestyrelsen, sidder de i det fratrådte

bestyrelses medlems periode ud.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv lige efter valg på generalforsamlingen.

Stk. 6. Bestyrelsen er til daglig den øverste myndighed, alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.

§4. Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen er DDSKs øverste myndighed.

Stk. 2. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt kontingent har adgang til generalforsamling. For at opnå stemmeret skal man have været medlem i mindst 6 mdr.

Stk. 3. Generalforsamlingen afholdes hvert år i (første kvartal) Datoen offentliggøres senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Personer der er aktive i andre hundeforeningers bestyrelse kan ikke opstille til tillidsposter.

Stk. 5. Formandsposten og kasserer kan ikke bestrides af 2 personer fra samme husstand og/eller af en og samme person..

Stk. 6. Såfremt 1 medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette efterkommes.

Stk. 7. Lovændringer kan kun gennemføres på generalforsamlingen, og ved simpelt flertal.

Stk. 8. Forslag til lovændringer skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. december.

Stk. 9. Den årlige ordinære generalforsamling skal afholdes efter DDHs med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetæller.

3. Årsberetning ved formanden.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

5. Valg af formand / kasserer

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 3 suppleanter

8. Valg af revisor.

9. Valg af revisor suppleant.

10. Indkommende forslag.

11. Eventuelt.

§5. Ekstraordinær Generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis mindst 2/3 af medlemmerne ønsker dette.

Stk. 2. Antallet af medlemmer skal på forlangende oplyses af formanden.

Stk. 3. Bestyrelsen skal underrettes med dagsorden og dato mindst 3 uger inden afholdelse af

Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4. Enhver udgift i forbindelse med afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, afholdes af

dem som har vedtaget at en ekstraordinær generalforsamling er nødvendig.

§6 Udelukkelse.

Stk. 1. Hvis et medlem modarbejder DDSKs interesser eller overtræder (DDHs) love og regler, kan en enig

bestyrelse ekskludere et medlem.

Stk. 2. Utilbørlig opførsel på udstillinger og skuer, utilbørlig omtale af en dommer i dennes

udførsel af sit hverv, vil medføre øjeblikkelig eksklusion.

Stk. 3. Det ekskluderede medlem, har ret til på førstkommende generalforsamling, at få prøvet sin sag.

Dette skal senest 14 dage efter eksklusionen, skriftlig meddeles bestyrelsen.

Stk. 4. Enhver eksklusion skal være tidsbestemt.

§7. Foreningens opløsning

Stk. 1. DDSKs opløsning kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, hvis ¾ af de

fremmødte, stemmer for opløsning.

Stk. 2. I tilfælde af dette skal klubbens ejendele henstå i bero for senere oprettelse igen.

Dog max 3 år, derefter tilfalder alle aktiver DDH.

© 2017 by DDSK